Stel cookie voorkeur in

Praktische zaken

Schooltijden

Maandag t/m vrijdag:

Groepen 1 t/m 8:    08.30 uur - 14.00 uur

Gymrooster

Groep 1/2:   vrijdag

Groep 3/4:   woensdag en vrijdag

Groep 5/6:    woensdag en vrijdag

Groep 7/8:    woensdag en vrijdag

 

Afwezigheid van leerkrachten

Omdat het onderwijs altijd in ontwikkeling is, volgen de leerkrachten jaarlijks een aantal cursussen, zowel op onderwijsinhoudelijk gebied als op het gebied van organisatie. Ook worden er jaarlijks enkele studiedagen voor de leerkrachten georganiseerd. In het laatste geval heeft uw kind vrij van school. U krijgt uiteraard tijdig bericht.

Bij ziekte of buitengewoon verlof van een leerkracht komt er in principe een invalkracht. Wanneer er geen invalkracht beschikbaar is, wordt er intern een oplossing gezocht. Mocht dit niet lukken, dan kan het in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat we een groep naar huis sturen. Hiervan wordt u persoonlijk door een medewerker van de school op de hoogte gesteld. 

 

Aanvragen extra vrije dagen en vakanties

Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Dit is omdat het lesprogramma dat zij volgen zo min mogelijk onderbroken moet worden. De directie heeft echter de bevoegdheid een leerling wegens bijzondere omstandigheden 10 dagen per jaar verlof te verlenen. Enkele beroepsgroepen kunnen buiten de schoolvakanties extra verlof krijgen voor hun kind(eren), mits een werkgeversverklaring voorhanden is en mits dit de enige vakantie in het schooljaar betreft die gezamenlijk met uw kind(eren) kan worden doorgebracht. Ook verlofdagen voor bijvoorbeeld een huwelijk of jubileum moeten van tevoren worden aangevraagd. In de eerste twee lesweken van een schooljaar wordt verlof nooit toegestaan. De officiële regelgeving ligt op school ter inzage. Aanvraagformulieren kunt u op school verkrijgen.  Ongeoorloofd schoolverzuim wordt altijd gemeld bij de leerplichtambtenaar. Bij herhaaldelijk verzuim maakt deze proces verbaal op. Het bureau leerplichtzaken is te bereiken via het nummer: 0224-210784. Postadres: Regionaal Bureau Leerlingzaken, Postbus 346, 1740 AH, Schagen.

 

Buitenschoolse opvang

Bij de Zwerm is de mogelijkheid om uw kind op te geven voor buitenschoolse opvang (opvang na schooltijd). Dit wordt verzorgd door Stichting Kinderopvang Regio Schagen (SKRS). Deze leerlingen worden door SKRS na afloop van de schooldag bij de Zwerm opgehaald. Mocht u meer willen weten over de gang van zaken en/of de kosten, dan kunt u contact opnemen met de directeur.

 

Vakantierooster 2018 - 2019

Herfstvakantie

22 oktober 2018 t/m 26 oktober 2018

Kerstvakantie

24 december 2018 t/m 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie

18 februari 2019 t/m 22 februari 2019

Meivakantie

22 april 2019 t/m 3 mei 2019

Hemelvaart

30 mei en 31 mei 2019

Pinksteren 

10 juni 2019

Zomervakantie

15 juli 2019 t/m 23 augustus 2019

 

 

Studiedagen:

11 en 12 oktober 2018

29 oktober 2018

6 februari 2019

15 februari 2019

25 februari 2019

6 mei 2019

29 mei 2019

8 juli 2019