Stel cookie voorkeur in

Partners

Een school staat niet op zichzelf. Het is onderdeel van de samenleving. Om als samenleving goed te kunnen functioneren is het belangrijk dat alle partijen in die samenleving, hoe groot of hoe klein ook, zo goed mogelijk met elkaar samenwerken. Als partners. Als schoolteam werken we dan ook graag hecht samen met al onze partners. Wij hebben oog en oor voor onze partners en maken graag gebruik van de mogelijkheden die zij ons bieden om ons onderwijs verder te ontwikkelen.

Ouders 

Contacten met ouders/verzorgers

Kinderen brengen een groot deel van de dag op school door. Wij streven daarom naar een goed contact tussen ouders en school. Vier keer per jaar houden we 10-minuten gesprekken. Mocht eerder overleg noodzakelijk zijn, dan zoekt de leerkracht contact met u. Natuurlijk kunt u ook zelf contact met de leerkracht opnemen. Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport. In het begin van het schooljaar is er een informatieavond per groep. Dan wordt het jaarprogramma doorgenomen. 

 

Informatieverstrekking

Op deze website vindt u veel informatie over wat wij doen en waarom. Deze informatie is een samenvatting van de schoolgids waarvan u ook een papieren versie kunt opvragen. Daarnaast wordt aan het begin van ieder schooljaar de ‘Wegwijzer’ uitgereikt met daarin naast onze schoolschets ook allerlei praktische gegevens als vakantiedata en het gymrooster. Op ons digitaal communicatieplatform MijnSchoolInfo vindt u informatie over de groepenindeling telefoonnummers en emailadressen van leerlingen en leerkrachten. Ouders ontvangen bovendien 8 á 10 keer per jaar ‘Het Zoemertje’. Hierin staan de actuele zaken vermeld. Tot slot leest u op Facebook leuke wetenswaardigheden en vindt u de nieuwste foto's van onze projecten. 

 

Inspraak

De medezeggenschapsraad (MR) geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school of van het bestuur te maken hebben. Deze MR bestaat uit drie ouders en twee leerkrachten. De directeur is adviserend lid zonder stemrecht. Ons bestuur heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor de 30 Surplusscholen.

 

Ouderhulp en ouderbijdrage

Bij tal van activiteiten worden ouders gevraagd om op school te helpen. Hierbij blijven de leerkrachten de eindverantwoordelijkheid houden. Zonder de incidentele en/of structurele hulp van ouders kunnen sommige activiteiten niet georganiseerd worden. Naast hulp bij activiteiten worden ouders ook betrokken bij onderwijsinhoudelijke zaken. Dit gebeurt in de vorm van ouderavonden waarbij de mening van ouders gevraagd wordt en zijn er werkgroepen waarin ouders een belangrijke rol hebben. Bijvoorbeeld de werkgroep Wetenschap en Techniek. Ouders en leerkrachten samen maken de ontwikkeling van het onderwijs dat we nastreven mogelijk: uitdagend W&T-onderwijs dat geïntegreerd is in het curriculum.

Onze activiteitencommissie zorgt er ieder jaar weer voor dat de diverse activiteiten en festiviteiten onvergetelijke gebeurtenissen worden voor onze leerlingen. Zij helpen bij de organisatie met het team festiviteiten zoals de sportdag, het Sinterklaasfeest, Kerstmis en Pasen. Deze activiteiten worden bekostigd uit de vrijwillige ouderbijdrage. Tijdens de algemene ouderavond wordt er besloten of dit bedrag voor het nieuwe schooljaar toereikend is of dat het aangepast moet worden. Voor de schoolreisjes wordt apart een bijdrage gevraagd. 

 

Schoolteam 

Eindverantwoordelijk voor de organisatie is de directeur. Er werken zes leerkrachten op school, waarvan een aantal in deeltijd. Eén van de leerkrachten heeft de functie Intern Begeleider. Verder zijn er twee onderwijsassistenten, waarvan er een ook als administratief medewerker en conciërge op school werkt. In het kader van de opleiding van leraren voor het basisonderwijs bieden wij regelmatig studenten van de PABO’s, het ROC en scholen voor voortgezet onderwijs een stageplaats aan. Ieder jaar kan de verdeling van de leerkrachten en stagiaires over de verschillende groepen anders zijn.

 

Externe contacten

Bij tal van onderwijsactiviteiten krijgen we hulp, ondersteuning, advies en informatie. We hebben daarom regelmatig contact met diverse instellingen, zoals: bibliotheek, schoolarts, OBD, speciaal onderwijs, samenwerkingsverband, logopediste, GGD, netwerk ICT, fysiotherapeute, rijksinspectie, Pabo’s, bedrijven in de regio, Triade.