Stel cookie voorkeur in

Leerlingenzorg

 

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet op Passend Onderwijs van kracht. Passend onderwijs is in de eerste plaats een verandering van houding. Hierbij wordt niet uitgegaan van de beperking van een kind maar wordt een antwoord gezocht op vragen als ‘wat kan dit kind al en wat heeft het kind nog nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen’. Passend onderwijs wil  bovendien dat elk kind onderwijs kan volgen écht dicht bij huis. Het is niet de bedoeling dat kinderen nog 50 km met een busje moeten reizen, hooguit naar twee dorpen verderop. Voor ons is passend onderwijs eigenlijk heel vanzelfsprekend. Ieder kind heeft aandacht en zorg nodig. En wij doen ons best dit zo goed mogelijk te organiseren.

 

Het ontwikkelproces van kinderen

In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven hoe wij ervoor zorgen dat onze leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Om dit te realiseren beperken we de groepsgrootte waar mogelijk en bevorderen we de individuele benadering. Tevens hebben we een intern begeleider die de ontwikkeling van de kinderen door de school goed volgt. De taak van de intern begeleider is om de leerkrachten te coachen, zodat die de kinderen (nog) beter kunnen begeleiden. 

 
Het volgen van de ontwikkeling

In het schoolondersteuningsprofiel van ‘De Zwerm’ staat hoe we door middel van regelmatige observatie en toetsing de ontwikkeling van de leerlingen volgen. We gebruiken voor groep 1/2 het Ontwikkel Volg Model voor Jonge Kinderen (OVMJK). 

Voor alle groepen hebben we een leerlingvolgsysteem met methodegebonden en landelijk genormeerde toetsen (CITO). Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we Kanvas van Kanjertraining, een digitaal volg- en adviessysteem voor leerlingen, leerkrachten en ouders. 

Op basis van toetsresultaten en observaties maken de leerkrachten groepsplannen voor de vakken lezen, rekenen, begrijpend lezen en spelling. In deze groepsplannen staan behaalde resultaten, gestelde doelen, onderwijsbehoeften, belemmerende en protectieve factoren en onderwijsinhoud beschreven. Deze groepsplannen zijn leidraad bij het bieden van onderwijs op maat voor alle kinderen.  

 

De overgang naar het voortgezet onderwijs

Naar aanleiding van een speciale toets aan het begin van groep 8 volgt een advies. In overleg met de leerkracht wordt een keuze gemaakt. In de loop het jaar bereiden we de kinderen voor op het voortgezet onderwijs. Onder meer door huiswerk en een toenemend beroep op planmatig werken. In januari en aan het eind van het schooljaar is er een kennismakingsdag op de nieuwe school.

De uitstroom naar het voortgezet onderwijs levert voor onze school over de afgelopen jaren het onderstaande beeld op: 

Het ondersteuningsteam: OT

Het ondersteuningsteam analyseert vier keer per jaar eventuele problemen die een leerkracht met een leerling of de groep heeft. De leerkracht, intern begeleider, directeur, een extern deskundige en de ouders bespreken hoe het onderwijsaanbod afgestemd kan worden. Het overleg is oplossings- en handelingsgericht. Dat betekent dat gezocht wordt naar een werkwijze waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van de leerling en de leerkracht. 

 

Specifieke zorg voor leerlingen

De specifieke hulp voor kinderen met leerproblemen staat beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel. Voor deze kinderen wordt een speciaal handelingsplan gemaakt door de intern begeleider in overleg met de groepsleerkracht. Regelmatig vindt er een evaluatie plaats. Het team wordt d.m.v. leerlingbesprekingen op de hoogte gehouden.

 

Passend onderwijs

Met de komst van Passend onderwijs in 2014 hebben schoolbesturen zorgplicht. Zorgplicht betekent dat de school van uw kind moet zorgen voor een passende onderwijsplek. Dat kan een plek zijn op de eigen school met extra ondersteuning of op een andere reguliere school in de buurt, maar dat kan ook een plek zijn op een speciale school. Niet u als ouder, maar de school moet voor die plek zorgen: passend onderwijs! Dit gaat overigens vanaf het begin in samenspraak met de ouders. Scholen helpen elkaar daarbij door samen te werken in samenwerkingsverbanden en scholengroepen. Ze maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past.

 

Schoolgezondheidsbeleid

Op onze school worden de kinderen regelmatig door de GGD onderzocht op gehoor- en gezichtsafwijkingen en ze krijgen een algemeen lichamelijk onderzoek. Als u vragen heeft of wanneer u zich zorgen maakt over het lichamelijk of sociaal/emotioneel welbevinden van uw kind kunt u, na overleg met de leerkracht, een afspraak maken met het Team Jeugdgezondheidszorg. Het is bereikbaar via de hoofdlocatie van de GGD. Voor problemen met de opvoeding kunt u terecht bij het Wijkteam. Informatie hierover kunt u op school krijgen.

 

Nieuwe structuren

Vanaf 1 augustus 2014 wordt er niet meer gewerkt met het oude landelijke systeem van indicatiestelling en rugzakjes. De zogeheten samenwerkings-verbanden namen dit over. Zij zijn de regisseur van alle vormen van extra zorg voor leerlingen en ontvangen daarvoor geld van de overheid. De scholen van Stichting Surplus zijn lid van het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland. Dit samenwerkingsverband bestaat uit tien scholengroepen. In een scholengroep zitten scholen van verschillende schoolbesturen. Deze scholen liggen bij elkaar in de buurt. Onze school is lid van scholengroep Warmenhuizen.

 

Ondersteuning

Het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland heeft in een ondersteuningsplan beschreven welke basiszorg elke school moet kunnen bieden. Het uitgangspunt van basisondersteuning is dat uw kind zo veel mogelijk wordt opgevangen in de eigen groep door zijn of haar eigen leerkracht. Het ondersteuningsteam (OT) van de school bewaakt dit. Elke school heeft een schoolondersteunings-profiel. Dit ligt op school ter inzage. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke specifieke breedtezorg de school uw kind kan bieden. Breedtezorg is meestal de zorg om de school heen zoals zorg van ambulante begeleiders, jeugdzorg en gedragsdeskundigen. Maar een school kan ook zelf breedtezorg in huis hebben zoals een dyslexiespecialist of een leerkracht die expert is op het gebied van autisme. 

De scholen in eenzelfde scholengroep zorgen samen voor een dekkend aanbod van alle vormen van breedtezorg. Dus als onze school in z’n eentje uw kind niet de juiste zorg kan bieden, dan kunnen wij een beroep doen op de expertise van de collega-scholen uit de scholengroep. Ook kan het ondersteuningsteam van onze scholengroep (OTG) zorgen voor een passend zogeheten ‘arrangement’ voor uw kind. Als uw kind dieptezorg nodig heeft, dan vragen wij dit samen met u aan bij het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland. Dieptezorg is plaatsing op een school voor speciaal onderwijs. Speciale scholen voor kinderen met een visuele beperking en voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met een communicatieve beperking vormen een uitzondering. Zij bekijken zelf of een kind voor plaatsing in aanmerking komt.

 

Positie van de ouders

De positie van u als ouder verandert met de komst van passend onderwijs. Eén van de effecten van passend onderwijs moet zijn dat u niet meer van het kastje naar de muur wordt gestuurd om extra begeleiding of speciaal onderwijs voor uw kind te verkrijgen. De school moet dit regelen. Voor meer informatie kunnen ouders het beste eerst aankloppen bij de directeur van onze school. Het is ook mogelijk om rechtstreeks contact te leggen met het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland via info@swvkopvannoordholland.nl . Via de medezeggenschapsraad (MR) van onze school heeft u invloed op ons schoolondersteuningsprofiel. En via afvaardiging naar de Ondersteuningsplanraad (OPR) ook op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Meer informatie vindt u op de volgende websites:

www.steunpuntpassendonderwijs.nl

www.stichtingsurplus.nl/Voor-ouders/Ons-onderwijs/Passend-onderwijs

www.swvkopvannoordholland.nl/